Inteligentne technologie

Kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym to odpowiedź na wyraźne zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi, które zapewnią odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera.  

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) i oferują 3 miesięczną praktykę zawodową w wybranych instytucjach publicznych, a także w zakładach branży mechaniczno-mechatronicznej, sektora informatycznego (IT) oraz transportowo-spedycyjno-logistycznego (TSL). 

Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów, którzy oprócz wykształcenia ogólno-technicznego: inżynieria materiałowa, inżynieria wytwarzania, inżynieria mechaniczna posiadają wiedzę i umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, zarządzania innowacjami oraz transferem technologii, niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Przed tak interdyscyplinarnie wykształconymi osobami rynek pracy stawia dziś wymagania z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, przygotowania i organizacji produkcji, a także wdrażania inteligentnych technologii w mechatronice, informatyce oraz transporcie i logistyce. 

Kierunek zapewni wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu innowacyjnych technologii, w szczególności z zakresu programowania, projektowania wspomaganego komputerowo oraz wykorzystywania nowoczesnych systemów informatycznych w urządzeniach mechatronicznych oraz w transporcie i logistyce. 

Inteligentne Technologie” – (od II semestru) oferują specjalności:  

  • Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice 
  • Inteligentne technologie w transporcie i logistyce 

Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice 

Absolwenci nabędą umiejętności samodzielnego tworzenia nowego oprogramowania przy wykorzystywaniu nowoczesnych języków programowania, programowania robotów mobilnych, baz danych oraz nowoczesnych technologii informatycznych, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję. Absolwenci zapoznają się z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, inteligentnymi technologiami mobilnymi, systemami sterowania oraz projektowania nowoczesnych urządzeń mechatronicznych. W ramach specjalności zdobędą pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z różnymi układami sterowania, w tym modelowania 3D i 2D za pomocą oprogramowania CAD/CAM/CAE. 

Inteligentne technologie w transporcie i logistyce  

Absolwenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów w zakresie: organizacji i projektowania systemów transportowych, logistycznych, magazynowania, modelowania, optymalizacji procesów i systemów obsługi transportowej i logistycznej, a także do prowadzenia badań w zakresie rozwoju inteligentnych systemów transportowych i logistycznych. W ramach specjalności absolwenci nabędą umiejętności biegłego posługiwania się technikami komputerowymi w zagadnieniach automatyzacji procesów i systemów transportowych, analizy logistycznej i badań operacyjnych w zastosowaniach transportowych, stosowania systemów informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w transporcie oraz działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.