Medyczno-Społeczne Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Przemyślu

NFORMACJA O PLACÓWCE 

I. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu  

 1. Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu  
 2. Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu 

 

II. Szkoła publiczna  

 1. Organ prowadzący – Samorząd Województwa Podkarpackiego 
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Podkarpacki Kurator Oświaty 
 3. Nauka bezpłatna  
 4. Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
 5. Egzamin zawodowy – dyplom zawody i suplement Europas 

 

III. Organizacja i zasady kształcenia  

1. Szkoła policealna 

 • Podstawa przyjęcia do szkoły – świadectwo ukończenia szkoły średniej  

2. Formy kształcenia  

 • Dzienna  
 • Stacjonarna  
 • Zaoczna  
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

3. Obecnie prowadzimy kształcenie w zawodach: 

– Branża opieki zdrowotnej 

 • Opiekun medyczny 
 • Terapeuta zajęciowy 
 • Technik farmaceutyczny 
 • Technik sterylizacji medycznej 
 • Technik masażysta 
 • Asystentka stomatologiczna 

– Branża pomocy społecznej 

 • Asystent osoby niepełnosprawnej 
 • Opiekun w DPS 
 • Opiekunka dziecięca 

– Branża fryzjersko-kosmetyczna 

 • Technik usług kosmetycznych 

4. . Ośrodek egzaminacyjny dla wszystkich zawodów, w których kształci szkoła  

5. Kształtowanie umiejętności praktycznych w pracowniach szkoły z wyposażeniem stwarzającym warunki zbliżone do rzeczywistych  

6. Realizacja szkolenia praktycznego we współpracy z pracodawcami: 

– Doświadczenia ze współpracy z około 30 placówkami szkolenia praktycznego w kraju i za granicą  

– Formy współpracy: 

 • Konsultacje w czasie opracowywania programów nauczania 
 • Współpraca w czasie realizacji projektów edukacyjnych 
 • Realizacja zajęć praktycznych pod opieką nauczyciela 
 • Realizacja praktyk zawodowych 
 • Realizacja działań o charakterze charytatywnym, edukacyjno-profilaktycznym i rozrywkowym 

IV. Doświadczenie w prowadzeniu kształcenia w zawodach medycznych i społecznych  

76 lat tradycji kształcenia (pierwsza tego typu szkoła na Podkarpaciu -1945 rok) 

Realizacja kształcenia w 17 zawodach  

Około 11 tysięcy absolwentów 

 

V. Nasze atuty 

1. Wieloletnia tradycja i bogate doświadczenie kształcenia w zawodach 

2. Bardzo wysoka jakość procesu dydaktycznego – zdawalność egzaminów zawodowych – około 98% 

3. Realizacja procesu dydaktycznego przez doświadczonych nauczycieli w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w ścisłej współpracy z pracodawcami 

4. Dostosowanie organizacji zajęć do możliwości słuchaczy 

5. Wspieranie indywidualnego rozwoju zawodowego słuchaczy: 

 • Realizacja działań mających na celu kształtowanie dodatkowych kompetencji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji personalnych   i społecznych: 
 • Szkolenia, warsztaty dla słuchaczy 
 • Umożliwianie udziału w konferencjach, wykładach, imprezach branżowych- targi 
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz środowiska lokalnego o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, sportowym, charytatywnym 

6. Promowanie wartości nauki  

 • Stypendia dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce.